กฏ ระเบียบในการเล่นเกม GODLIKE Luna Online

   ข้อบังคับในการเล่นเกม Luna Online ที่ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษตามที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

ข้อ กฎและกติกา บทลงโทษ
1 ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย แชทข้อความ และพูดคุยด้วยเสียง รวมทั้งห้ามพูดหรือประกาศข้อความที่รบกวนผู้อื่น เช่น ใช้ข้อความเดิมซ้ำหลายๆ ครั้ง (Flood Message)
***รวมไปถึงการใช้ภาพ สื่อ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม
ระงับการใช้งานไอดี
10 วัน
2 ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม ในกรณีที่มีการโต้เถียงกันเกินกว่าเหตุ และไม่เหมาะสม ทีมงานจะทำการระงับไอดีทุกฝ่าย ที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม ระงับการใช้งานถาวร
2.1 ห้ามกล่าวพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งในทางตรงทางอ้อม ระงับการใช้งานถาวร
3 ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย และไม่เหมาะสม ในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Party), ชื่อกิลด์ (Guild) ระงับการใช้งานถาวร
4 ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม ทั้งในรูปแบบของเงินในเกม หรือเงินจริง
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานถาวร
5 ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมและเงินภายในเกม ในรูปแบบของเงินจริง
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานถาวร
6 ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก บริษัทก๊อดไลค์เกมส์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกมได้
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานถาวร
6.1 ห้ามใช้โปรแกรมมาโคร ทั้งจากโปรแกรมภายนอก รวมถึงมาโครที่มากับอุปกรณ์ เมาส์ คีย์บอร์ด ที่ช่วยเหลือการเล่น ระงับการใช้งานถาวร
62 ห้ามใช้โปรแกรมโกง หรือโปรแกรมช่วยเหลือการเล่น ถูกแบน Hardware ID
7 ห้ามอ้างตัวเป็น GM หรือทีมงาน GODLIKE Games หรืออ้างมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน GODLIKE Games
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานถาวร
8 ห้ามใช้ Bug ของเกม ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งาน 30 วัน
และลบไอเทมที่เกี่ยวข้อง
8.1 หาก Bug นั้นๆ ทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าเป็นบัคที่ร้ายแรง ส่งผลเสียให้แก่ระบบเกมและสังคมภายในเกม ระงับการใช้งานถาวร
9 ห้ามกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต (เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือไอเทมของผู้เล่นอื่นๆ ระงับการใช้งานถาวร
10 ห้ามการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการพนัน
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานไอดี
7 วัน
11 ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน ระงับการใช้งานไอดี
3 วัน
12 ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจากบริษัท ก๊อดไลค์เกมส์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกมได้
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานถาวร
13 การหลอกลวงในการทำการแลกเปลี่ยนซื้อขาย Item เช่น การตั้งราคาสูงกว่ากำหนดหรือการจ่ายไม่ครบตามจำนวน ห้ามตั้งราคาสินค้าสูงกว่าราคาที่ NPC ตั้งขายโดยไม่เหมาะสม
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

ระงับการใช้งานไอดี

7 วัน

14 การกระทำขัดขวาง รบกวน หรือกลั่นแกล้งผู้อื่น ไม่ให้สามารถเล่นได้ตามปกติ
***รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี

โทษครั้งที่ 1
ระงับไอดี 7 วัน

โทษครั้งที่ 2
ระงับไอดี 30 วัน

โทษครั้งที่ 3
ระงับไอดีถาวร

 

   หมายเหตุ

 

ข้อ ระเบียบ
1 บุคคล ตัวละครหรือ ID ใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดข้างต้นถือว่ามีความผิดและได้รับโทษเท่าเทียมกับผู้กระทำผิด
2

ผู้ใช้บริการยอมรับและทราบเป็นอย่างดีว่าการใช้โปรแกรมช่วยเล่น, การดักรับ USER ID และ Password ของผู้ใช้บริการอื่น ๆ การรบกวนการทำงานของ Server, การเจาะเข้าระบบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการอื่นและการแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมอำนวยความสะดวก ในการกระทำความผิดดังกล่าวนอกจากเป็นความผิดตามกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้แล้วยังเป็นความผิดตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งมีโทษทางอาญาทั้งจำคุก และปรับซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดดังกล่าว ขึ้นผู้ใช้บริการยอมรับเป็นการกระทำความผิด ของผู้ใช้บริการเพียงลำพัง และผู้ใช้บริการยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายต่าง ๆ ทุกประการเพียงลำพัง โดยไม่เกี่ยวข้องกับ GODLIKE Games แต่อย่างใด

3 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานมีสิทธิในการตัดสินการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ รวมถึงบทลงโทษและการระงับใช้ ID ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบตามที่เห็นสมควรได้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
4

ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการรายใดก็ตาม ถือเป็นความผิดร้ายแรง

5

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้การตัดสินของทีมงานให้ยึดตามหลักฐานในรูปของ screenshot ที่ทีมงานเก็บรวบรวมไว้หรือจากหลักฐานที่ผู้ใช้บริการต่างๆ ได้ส่งให้ทีมงานโดยทีมงานจะพิจารณาจากความชัดเจนของเจตนาที่ปรากฏในภาพที่ส่งมาเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของทีมงานและผู้ใช้บริการทราบเป็นอย่างดีว่า การตกแต่งภาพเป็นเจตนากระทำความผิดและหากการกระทำดังกล่าวกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ถูกตกแต่งภาพผู้ใช้บริการที่ส่งภาพหลักฐานเท็จมายินยอมให้ทีมงานลงโทษตามกฎ กติกาที่ทีมงานวางไว้โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าการลงโทษจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ส่งภาพหลักฐานเท็จหรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถูกระงับการใช้งานไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม

6 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ Server ทำงานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติการเชื่อมต่อเป็นการทำลายทรัพย์สินของ GODLIKE Games เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
7

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใด ของผู้ใช้บริการที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บริการหรือจำต้องเลิกใช้บริการหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าภายในหรือภายนอกเกม ถือเป็นการทำให้ GODLIKE Games เสียหาย เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

8 เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเกม Luna Online ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา USER ID และ PASSWORD เกม Luna Online ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า GODLIKE Games และ/หรือทีมงาน ได้ใช้ความระมัดระวัง และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน USER ID, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการ USER ID เกม Luna Online) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใด และ/หรือความเสียหายใด ๆ จากการกระทำดังกล่าวจาก GODLIKE Games โดยสิ้นเชิง
9 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า USER ID และ Password เกม Luna Online เป็นทรัพย์สินของ GODLIKE Games ผู้ใช้บริการยินยอมให้ GODLIKE Games เรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการชื่อ USER ID และ Password เกม Luna Online ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
10 ในกรณีที่ถูกลงโทษ GODLIKE Games ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาหลักฐานของการลงโทษเพียง 30 วัน นับแต่วันที่ถูกลงโทษ หากพ้นกำหนด GODLIKE Games ขอสงวนสิทธิทำลายหลักฐานดังกล่าว และผู้ใช้บริการยอมรับไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ เพิ่มเติม
11 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการถูกลงโทษตามกฎ กติกา ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทีมงานเกม Luna Online มีสิทธิไม่แสดงหลักฐานการทำกระทำความผิดของผู้ใช้บริการที่กระทำความผิด ไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ จาก GODLIKE Games และ/หรือ FUNTIME ทั้งสิ้น
12 การธุรกรรมใดๆ ในเกม ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงจะใช้ความระมัดระวัง และละเอียดรอบคอบเหมือนการทำธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
13 GODLIKE Games ขอสงวนสิทธิทุกประการในการให้บริการ, ชดใช้หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การถูกเอาเปรียบ, การถูกหลอกลวง, ความประมาทเลินเล่อต่างๆ เช่น การไม่รักษา, ป้องกันการใช้งาน ID และ Password ของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันรวมถึงการเจาะรหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการด้วยกัน
14 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงาน Luna Online และ GODLIKE Games เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษในการเล่นเกม Luna Online โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
15 ผู้ใช้บริการได้รับทราบกฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษในการเล่นเกม Luna Online และรับปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและตกลงยินยอมให้ทีมงาน Luna Online ลงโทษผู้กระทำผิดโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ
16

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และหากผู้ใช้บริการเพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือหรือพยายามขัดขวางการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่ามีความผิดตามที่ได้รับแจ้งมา และยินยอมให้ทีมงาน Luna Online ดำเนินการลงโทษตาม บทลงโทษที่กำหนดไว้

17 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้สิทธิในการส่งมอบหรือแสดงภาพหรือข้อมูลหลักฐานอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการเป็นสิทธิของทีมงาน Luna Online เพียงฝ่ายเดียว
18 ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจกฎ กติกา การใช้บริการเกม Luna Online ฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากทีมงาน Luna Online หรือ GODLIKE Games ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Luna Online
19 ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Luna Online ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการจากการเติมบัตรเติมเงิน ที่คงเหลืออยู่จากการที่ผู้เล่นเติมไว้รวมตลอดถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆ ภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตรเติมเงิน เป็นสิ่งของ Items ในเกมต่างๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการถูกระงับให้บริการ USER ID ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
20 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะไม่กระทำการใดๆ โดยอาศัยบริการหรือช่องทางจากใช้บริการเกม Luna Online ที่ได้รับจาก GODLIKE Games ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกระทำการผิดกฎหมายต่างๆ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้บริการยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เพียงผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับ GODLIKE Games แต่อย่างใด และหากการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ GODLIKE Games และ/หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของผู้ใช้บริการหรือโดยอ้อมก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ GODLIKE Games เต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
21

ท่านที่ประสงค์จะติดต่อกับบริษัทแต่ไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการติดต่อบริษัทแทนท่าน โดยท่านจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจสำหรับติดต่อบริษัท ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มทั่วไป หรือเขียนด้วยลายมือท่านเองได้ หากท่านไม่สะดวกท่านสามารถใช้แบบฟอร์มที่บริษัทเตรียมไว้ โดยกดที่นี่

22 ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขกฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก GODLIKE Games อันเนื่องมาจากการถูกระงับการใช้งาน ID
23 กฎ กติกามารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก ของ GOD ID หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก GOD ID ให้ส่วนนั้นตกลงเป็นโมฆะ และยึดถือตามข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก GOD ID
24 กรณี GODLIKE Games ยุติการให้บริการเกม Luna Online ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก GODLIKE Games ทั้งสิ้น
25 บริษัท GODLIKE Games ได้รับอนุญาตจากบริษัท FUNTIME ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกม Luna Online ให้เป็นผู้ให้บริการเกม Luna Online รวมถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ การตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการเกม Luna Online, การดัดแปลงโปรแกรม, การนำเครื่องหมายเกม, ภาพตัวละคร, วิดีโอ ของเกมLuna Online ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก GODLIKE Games ถือว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หากตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว ทางบริษัท GODLIKE Games จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด
26 การตัดสินของทีมงาน GODLIKE Games ถือเป็นที่สิ้นสุด